Registrácia do Vernostného programu PLUS LEKÁREŇ

AKÉ DOSTANEM VÝHODY?

Výraznejšie zľavy na vybrané produkty, uplatnenie bodov vo forme zľavy na vybrané portfólio, špeciálne ponuky, personifikované akcie.

AKO ZAČAŤ?

Základom vernostného programu je zbieranie bodov na vernostnú kartu. Registrujte si ju preto ešte dnes!

ČO TO JE?

Vernostný program PLUS LEKÁREŇ je zákaznícky vernostný program, ktorý platí vo vybraných lekárňach PLUS LEKÁREŇ.

PREČO SA REGISTROVAŤ?

Vernostný program poskytuje nákupné výhody zákazníkom oproti bežným zákazníkom.

  Titul  Meno *


  Priezvisko *


  Dátum narodenia*


  Telefónne číslo*


  Ulica*


  Mesto*


  PSČ*


  E-mail *

  Súhlasím s účasťou na vernostnom programe PLUS LEKÁREŇ a so spracovaním mojich osobných údajov za účelom účasti na vernostnom programe PLUS LEKÁREŇ a v súvislosti s ním, v rozsahu a spôsobom vyššie uvedeným. Súhlas udeľujem na dobu platnosti vernostnej karty. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním na adresu UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, PLUS LEKÁREŇ, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, alebo e-mailom na adresu odvolaniesuhlasu@unipharma.sk.

  Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre účely priameho marketingu spôsobom uvedeným vyššie. Súhlas je udelený na dobu, po ktorú trvá moja účasť vo vernostnom programe PLUS LEKÁREŇ. Súhlasím tiež s mojim kontaktovaním za týmto účelom, a to najmä prostredníctvom elektronickej pošty alebo sms, v zmysle zákona č. 351/211 Z. z. o elektronických komunikáciách. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním na adresu UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, PLUS LEKÁREŇ, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, alebo e-mailom na adresu odvolaniesuhlasu@unipharma.sk. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely priameho marketingu neznamená automaticky odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely vernostného programu.

  Ak vyplníte e-mail a udelíte súhlas pre účely priameho marketingu, získate 25 bodov na kartu ZADARMO ZBIERAJTE BODY A VÝHODY V PLUS LEKÅRNACH.

  Registráciou do Vernostného programu PLUS LEKÁREŇ získate možnosť využívať výhody, ktoré vernostný program poskytuje zákazníkom lekární označených logom PLUS LEKÁREŇ, ktoré sú zapojené do Vernostného programu PLUS LEKÁREŇ. Zoznam lekární PLUS LEKÁREŃ zapojených do vernostného programu nájdete v sekcii vernostný program.

  VOP

  Pred vyplnením prihlášky si pozorne prečítajte Všeobecné obchodné podmienky Vernostného programu PLUS LEKÁREŇ (ďalej „VOP“), ktoré sú zverejnené na internetovej stránke v sekcii vernostný program a tiež dostupné v každej lekárni PLUS LEKÁREŇ, ktorá je zapojená do vernostného programu.

  INFORMÁCIA O SPRACÚVANI OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZMYSLE ČL. 13 NARIADENIA 2016/679

  Prevádzkovateľom vernostného programu je spoločnosť

  UNIPHARMA— 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka číslo: 272/R, IČO: 31 625 657.

  Účasť vo vernostnom programe je výlučne dobrovoľná.

  Právnym základom spracovávania osobných údajov je dobrovoľný súhlas žiadateľa ako dotknutej osoby.

  Spracúvanie osobných údajov sa riadi NARIADENIM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

  Prevádzkovateľ vernostného programu spracúva osobné údaje pre účely vernostného programu a priameho marketingu sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú najmä lekárne v rámci virtuálneho zoskupenia PLUS LEKÁREŇ zapojené do vernostného programu a poskytovatelia IT služieb.

  Zoznam všetkých sprostredkovateľov nájdete vo VOP na stránke www.pluslekaren.sk v sekcii vernostný program.

  Spracovávateľská činnosť: VERNOSTNÝ PROGRAM PLUS LEKÁREŇ:

  1. Účel spracúvania osobných údajov: preverenie záujmu o vydanie vernostnej karty, vydanie vernostnej karty, evidovanie nákupov s použitím vernostnej karty, poskytovanie zliav a výhod držiteľovi vernostnej karty a vyhodnocovanie nákupného správania, vypracovanie adresnej ponuky produktov a služieb.
  2. Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas
  3. Doba uchovávania osobných údajov: Po dobu platnosti vernostnej karty a 30 dní po ukončení jej platnosti, resp. do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.
  4. Kategórie príjemcov osobných údajov: tretia strana – prevádzkovateľ internetového obchodu etabletka.sk
   sprostredkovateľ – lekárne v rámci virtuálneho zoskupenia PLUS Lekáreň zapojené do vernostného programu a poskytovatelia IT služieb. Zoznam všetkých sprostedkovateľov nájdete na www.pluslekaren.sk/vernostnyprogram
  5. Kategórie osobných údajov: údaje žiadateľa uvedené v tomto formulári — titul, meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, telefónne číslo, ulica, mesto, PSČ, e-mailová a, číslo vernostnej karty, vydanie a doručenie vernostnej karty, evidovanie nákupov s použitím vernostnej karty, poskytovanie zliav a výhod držiteľovi vernostnej karty a vyhodnocovanie nákupného spotrebiteľského správania. Keďže pri použití vernostnej karty pri nákupe budú Vami zakúpené tovary zaznamenané na účet Vašej vernostnej karty, údaj o nákupe lieku, lieku na predpis, výživového doplnku, kozmetiky, zdravotníckej pomôcky alebo iného sortimentu z lekárne môže za určitých okolností vypovedať o zdravotnom stave Vás alebo člena Vašej domácnosti a môže byť preto považovaný za citlivý osobný údaj; použitím Vašej vernostnej karty pri konkrétnom nákupe súhlasíte so spracovaním aj takýchto osobných údajov.
  6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
  7. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: Vytváranie zaujímavých výhod a ponuky služieb na základe údajov dobrovoľne poskytnutých dotknutými osobami.

  Spracovateľská činnosť’: PRIAMY MARKETING:

  1. Účel spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových ponúk, newsletter-u, informácie o produktoch a novinkách, ponúkaných službách, aktuálnych akciách.
  2. Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas
  3. Doba uchovávania osobných údajov: Po dobu účasti na vernostnom programe a 30 dní po jeho ukončení, do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.
  4. Kategórie príjemcov osobných údajov: tretia strana – prevádzkovateľ internetového obchodu etabletka.sk
   sprostredkovateľ – lekárne v rámci virtuálneho zoskupenia PLUS Lekáreň zapojené do vernostného programu a poskytovatelia IT služieb. Zoznam všetkých sprostedkovateľov nájdete na www.pluslekaren.sk/vernostnyprogram
  5. Kategórie osobných údajov: údaje žiadateľa uvedené v tomto formulári — titul, meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, telefónne číslo, ulica, mesto, PSČ, e-mailová adresa, číslo vernostnej karty, vydanie a doručenie vernostnej karty, evidovanie nákupov s použitím vernostnej karty, poskytovanie zliav a výhod držiteľovi vernostnej karty a vyhodnocovanie nákupného spotrebiteľského správania. Keďže pri použití vernostnej karty pri nákupe budú Vami zakúpené tovary zaznamenané na účet Vašej vernostnej karty, údaj o nákupe lieku, lieku na predpis, výživového doplnku, kozmetiky, zdravotníckej pomôcky alebo iného sortimentu z lekárne môže za určitých okolností vypovedať o zdravotnom stave Vás alebo člena Vašej domácnosti a môže byť preto považovaný za citlivý osobný údaj; použitím Vašej vernostnej karty pri konkrétnom nákupe súhlasíte so spracovaním aj takýchto osobných údajov
  6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
  7. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: Vytváranie adresných ponúk na základe údajov o nákupoch vyplývajúcich z používania

  Podľa čl. 21 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Poučenie o právach dotknutej osoby podľa kapitoly III GDPR Práva dotknutej osoby, povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22 GDPR.

  Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva, najmä:

  1. Právo na prístup k osobným údajom.
  2. Právo na opravu osobných údajov.
  3. Právo na odvolanie súhlasu.
  4. Právo na vymazanie osobných údajov.
  5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
  6. Právo na prenosnosť osobných údajov.
  7. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie.
  8. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

  S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12 820 07 Bratislava IČO: 36 064 220 tel. ć.: +421/2/3231 3220 web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

  Aktuálnu a podrobnejšiu verziu Informácie k spracúvaniu osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby nájdete vo VOP na www.pluslekaren.sk v sekcii vernostný program. Oboznámte sa s nimi pred podpisom súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

  Kontakty

  Otázky k vernostnému programu môžete adresovať na info@pluslekaren.sk.

  Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby podľa GDPR: e-mail : zodpovednaosoba@unipharma.sk, mobil +421 46 5154 105 alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa vernostného programu.

  Námietky proti spracúvaniu osobných údajov môžete zaslať písomne na adresu

  UNIPHARMA — 1.sIovenská lekárnická akciová spoločnosť, PLUS LEKĂREÑ, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, alebo e-mailom na adresu zodpovednaosoba@unipharma.sk.

  VEĽKÁ SÚŤAŽ O 10x iPHONE 13!

  • Vyplňte prihlášku do vernostného programu a budete automaticky zaradení do žrebovania.
  • Súťaž trvá od 1. 10. 2021 do 14. 12. 2021.
  • Žrebovanie prebehne 15. 12. 2021.

  Výhody vernostného programu PLUS LEKÁREŇ

  • S vernostnou kartou zbierate body za každý nákup voľnopredajných produktov.
  • Nazbierané body viete uplatniť na nákup viac ako 2000 voľnopredajných produktov. Zoznam produktov nájdete tu.
  • Sledovanie vašich nákupov voľnopredajného sortimentu vo vašom konte.
  • Sledovanie hodnoty nazbieraných bodov.
  • Vernostné zľavy na produkty s logom PLUS LEKÁREŇ aktuálnu ponuku nájdete tu.
  • Vernostné zľavy až do výšky 29%. Ponuka sa mení každé dva mesiace. Aktuálnu ponuku nájdete tu.