DOČASNE POZASTAVENÁ ONLINE Registrácia do Vernostného programu PLUS LEKÁREŇ

AKÉ DOSTANEM VÝHODY?

Výraznejšie zľavy na vybrané produkty, uplatnenie bodov vo forme zľavy na vybrané portfólio, špeciálne ponuky, personifikované akcie.

AKO ZAČAŤ?

Základom vernostného programu je zbieranie bodov na vernostnú kartu. Registrujte si ju preto ešte dnes!

ČO TO JE?

Vernostný program PLUS LEKÁREŇ je zákaznícky vernostný program, ktorý platí vo vybraných lekárňach PLUS LEKÁREŇ.

PREČO SA REGISTROVAŤ?

Vernostný program poskytuje nákupné výhody zákazníkom oproti bežným zákazníkom.

V prípade, ak ste už prihlášku do Vernostného programu vyplnili osobne v lekárni a obdržali ste vernostnú kartu, prosíme, neregistrujte sa aj ONLINE.

Ak vyplníte e-mail a udelíte súhlas pre účely priameho marketingu, získate 25 bodov na kartu ZADARMO ZBIERAJTE BODY A VÝHODY V PLUS LEKÁRŇACH.

Registráciou do Vernostného programu PLUS LEKÁREŇ získate možnosť využívať výhody, ktoré vernostný program poskytuje zákazníkom lekární označených logom PLUS LEKÁREŇ, ktoré sú zapojené do Vernostného programu PLUS LEKÁREŇ. Zoznam lekární PLUS LEKÁREŇ zapojených do vernostného programu nájdete v sekcii vernostný program.

VOP

Pred vyplnením prihlášky si pozorne prečítajte Všeobecné obchodné podmienky Vernostného programu PLUS LEKÁREŇ (ďalej „VOP“), ktoré sú zverejnené na internetovej stránke v sekcii vernostný program a tiež dostupné v každej lekárni PLUS LEKÁREŇ, ktorá je zapojená do vernostného programu.

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZMYSLE ČL. 13 NARIADENIA 2016/679

Prevádzkovateľom vernostného programu je spoločnosť
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka číslo: 272/R, IČO: 31 625 657.

Účasť vo vernostnom programe je výlučne dobrovoľná.

Právnym základom spracovávania osobných údajov je dobrovoľný súhlas žiadateľa ako dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi NARIADENIM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Prevádzkovateľ vernostného programu spracúva osobné údaje pre účely vernostného programu a priameho marketingu sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú najmä lekárne v rámci virtuálneho zoskupenia PLUS LEKÁREŇ zapojené do vernostného programu a poskytovatelia IT služieb.

Zoznam všetkých sprostredkovateľov nájdete vo VOP na stránke www.pluslekaren.sk v sekcii vernostný program.

Spracovávateľská činnosť: VERNOSTNÝ PROGRAM PLUS LEKÁREŇ:

 1. Účel spracúvania osobných údajov: preverenie záujmu o vydanie vernostnej karty, vydanie vernostnej karty, evidovanie nákupov s použitím vernostnej karty, poskytovanie zliav a výhod držiteľovi vernostnej karty a vyhodnocovanie nákupného správania, vypracovanie adresnej ponuky produktov a služieb.
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas.
 3. Doba uchovávania osobných údajov: Po dobu platnosti vernostnej karty a 30 dní po ukončení jej platnosti, resp. do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 4. Kategórie príjemcov osobných údajov: tretia strana – prevádzkovateľ internetového obchodu etabletka.sk
  sprostredkovateľ – lekárne v rámci virtuálneho zoskupenia PLUS Lekáreň zapojené do vernostného programu a poskytovatelia IT služieb. Zoznam všetkých sprostredkovateľov nájdete na www.pluslekaren.sk/vernostnyprogram
 5. Kategórie osobných údajov: údaje žiadateľa uvedené v tomto formulári – titul, meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, telefónne číslo, ulica, číslo domu, mesto, PSČ, e-mailová adresa, číslo vernostnej karty, vydanie a doručenie vernostnej karty, evidovanie nákupov s použitím vernostnej karty, poskytovanie zliav a výhod držiteľovi vernostnej karty a vyhodnocovanie nákupného spotrebiteľského správania. Keďže pri použití vernostnej karty pri nákupe budú Vami zakúpené tovary zaznamenané na účet Vašej vernostnej karty, údaj o nákupe lieku, lieku na predpis, výživového doplnku, kozmetiky, zdravotníckej pomôcky alebo iného sortimentu z lekárne môže za určitých okolností vypovedať o zdravotnom stave Vás alebo člena Vašej domácnosti a môže byť preto považovaný za citlivý osobný údaj; použitím Vašej vernostnej karty pri konkrétnom nákupe súhlasíte so spracovaním aj takýchto osobných údajov.
 6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
 7. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: Vytváranie zaujímavých výhod a ponuky služieb na základe údajov dobrovoľne poskytnutých dotknutými osobami.

Spracovateľská činnosť: PRIAMY MARKETING:

 1. Účel spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových ponúk, newsletter-u, informácie o produktoch a novinkách, ponúkaných službách, aktuálnych akciách.
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas.
 3. Doba uchovávania osobných údajov: Po dobu účasti na vernostnom programe a 30 dní po jeho ukončení, do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 4. Kategórie príjemcov osobných údajov: tretia strana – prevádzkovateľ internetového obchodu etabletka.sk
  sprostredkovateľ – lekárne v rámci virtuálneho zoskupenia PLUS Lekáreň zapojené do vernostného programu a poskytovatelia IT služieb. Zoznam všetkých sprostredkovateľov nájdete na www.pluslekaren.sk/vernostnyprogram
 5. Kategórie osobných údajov: údaje žiadateľa uvedené v tomto formulári – titul, meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, telefónne číslo, ulica, číslo domu, mesto, PSČ, e-mailová adresa, číslo vernostnej karty, vydanie a doručenie vernostnej karty, evidovanie nákupov s použitím vernostnej karty, poskytovanie zliav a výhod držiteľovi vernostnej karty a vyhodnocovanie nákupného spotrebiteľského správania. Keďže pri použití vernostnej karty pri nákupe budú Vami zakúpené tovary zaznamenané na účet Vašej vernostnej karty, údaj o nákupe lieku, lieku na predpis, výživového doplnku, kozmetiky, zdravotníckej pomôcky alebo iného sortimentu z lekárne môže za určitých okolností vypovedať o zdravotnom stave Vás alebo člena Vašej domácnosti a môže byť preto považovaný za citlivý osobný údaj; použitím Vašej vernostnej karty pri konkrétnom nákupe súhlasíte so spracovaním aj takýchto osobných údajov.
 6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
 7. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: Vytváranie adresných ponúk na základe údajov o nákupoch vyplývajúcich z používania.

Podľa čl. 21 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Poučenie o právach dotknutej osoby podľa kapitoly III GDPR Práva dotknutej osoby, povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22 GDPR.

Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva, najmä:

 1. Právo na prístup k osobným údajom.
 2. Právo na opravu osobných údajov.
 3. Právo na odvolanie súhlasu.
 4. Právo na vymazanie osobných údajov.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 6. Právo na prenosnosť osobných údajov.
 7. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie.
 8. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Aktuálnu a podrobnejšiu verziu Informácie k spracúvaniu osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby nájdete vo VOP na www.pluslekaren.sk v sekcii vernostný program. Oboznámte sa s nimi pred podpisom súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Kontakty

Otázky k vernostnému programu môžete adresovať na info@pluslekaren.sk.

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby podľa GDPR:
e-mail: zodpovednaosoba@unipharma.sk,
tel. č.: +421 46 5154 105,
písomná žiadosť zaslaná na adresu sídla prevádzkovateľa vernostného programu.

Námietky proti spracúvaniu osobných údajov môžete zaslať písomne na adresu:
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, PLUS LEKÁREŇ, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, alebo e-mailom na adresu zodpovednaosoba@unipharma.sk.