INFORMÁCIA PRE KLIENTOV SPOLOČNOSTI UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Poskytnutie informácií a oznámení dotknutým osobám súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov

podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Vážení klienti, účastníci spotrebiteľských súťaží,

v  súvislosti s novou legislatívou General Data Protection Regulation (GDPR), ktorá je účinná od 25.5.2018, by sme vám touto cestou chceli poskytnúť prehľad o spracovateľských činnostiach, v ktorých sú alebo môžu byť Vaše osobné údaje našou spoločnosťou spracovávané ako aj o Vašich právach ako dotknutých osôb. Určenie toho, aké osobné údaje, v akom rozsahu a akým spôsobom spracúvame, závisí od toho, v akej oblasti rozvíjame obchodnú spoluprácu, od služieb poskytovaných našou spoločnosťou, od situácií, do ktorých sa v rámci obchodnej spolupráce dostávame, prípadne Vašou účasťou na nami organizovanej spotrebiteľskej súťaži. Z toho dôvodu nie všetky nasledovné informácie môžu byť pre Vás relevantné. Chceme Vás však ubezpečiť, že Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel spracúvania.

Časť I  Základné informácie

 1. Prevádzkovateľ:
  UNIPHARMA – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť, so sídlom Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 272/R, IČO. 31 625 657, tel. kontakt: +421 46 5154 105, e-mail: unipharma@unipharma.sk (ďalej len „UNIPHARMA“) má pri spracúvaní osobných údajov klientov, zástupcu klientov, potencionálnych klientov a iných dotknutých osôb (ďalej len „dotknutá osoba“) postavenie prevádzkovateľa, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.
 2. Zodpovedná osoba:
  UNIPHARMA určila zodpovednú osobu, ktorú môžu dotknuté osoby kontaktovať s otázkami týkajúcimi sa spracúvania ich osobných údajov a uplatňovania si svojich práv podľa GDPR, a to telefonicky: +421905 459 382, na emailovej adrese zodpovednaosoba@unipharma.sk alebo osobne.

Časť II Informácie o spracovateľských činnostiach

UNIPHARMA spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súvislosti s výkonom svojej činnosti v nasledovných oblastiach:

  1.  Spracovateľská činnosť: Zmluvy
   1. Účel spracúvania osobných údajov:
    Uzatváranie zmlúv súvisiacich s obchodnou činnosťou spoločnosti, uzatváranie zmlúv s fyzickými osobami – nepodnikateľmi
   2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
    Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo zavedenie predzmluvných vzťahov na žiadosť dotknutej osoby a na splnenie nasledovných zákonných povinností:
    zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
    zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
    zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
    zákon č. 191/1950 Zb. Zmenkový a šekový zákon
    zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
   3. Doba uchovávania osobných údajov:
    UNIPHARMA spracúva osobné údaje dotknutých osôb z dôvodu uzatvárania zmluvných vzťahom s Vami ako klientami našej spoločnosti. Osobné údaje dotknutých osôb nachádzajúce sa v zmluvách budú vymazané po 10 rokoch od ukončenia platnosti zmluvy, resp. po vysporiadaní zmluvného vzťahu, po splatení záväzku. V prípade zmeniek sa tieto cenné papiere vracajú vystaviteľovi zmenky po vysporiadaní zmluvného vzťahu.
   4. Kategórie príjemcov osobných údajov:
    Iný prevádzkovateľ:
    Príslušný kataster nehnuteľností
    Obchodný register
    notár
   5. Kategórie osobných údajov:
    obchodní partneri (fyzické osoby poskytujúce ručenie, zakladajúce obchodný podiel, nehnuteľnosti, vystupujúce ako vystaviteľ zmenky, resp. avalista na zmenke) – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt
    fyzické osoby – nepodnikatelia, s ktorými UNIPHARMA uzatvára najmä kúpne alebo nájomné zmluvy, zmluvy o pôžičke – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt
   6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
    Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
   7. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
    S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
  2. Spracovateľská činnosť: Povolenia klientov
   1. Účel spracúvania osobných údajov:
    pred dodaním lieku preverenie oprávnenia lekárne zaobchádzať s liekmi vzhľadom na povinnosť dodávať humánny liek alebo veterinárny liek v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) a d) zákona o liekoch len držiteľom vybraných povolení na činnosť (na veľkodistribúciu liekov, na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni alebo verejnej lekárni, na poskytovanie odbornej veterinárnej činnosti, na poskytovanie ambulantnej ZS, na poskytovanie záchrannej ZS, povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami z II. a III. skupiny, povolenie na zaobchádzanie s určenými látkami – prekurzormi)
    za účelom preukázania sa v prípade kontroly zo strany ŠUKL oprávnenie dodávať lieky len oprávneným subjektom, ktorí disponujú potrebnými oprávneniami.
   2. Právny základ spracúvania osobných údajov
    zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch
   3. Doba uchovávania osobných údajov:
    Osobné údaje dotknutých osôb budú vymazané v lehote 3 rokov po ukončení spolupráce.
   4. Kategórie príjemcov osobných údajov:
    Iný prevádzkovateľ:
    •  Štátny ústav na kontrolu liečiv
   5. Kategórie osobných údajov:
    konatelia spoločnosti, odborní zástupcovia, zodpovední zástupcovia: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, štátne občianstvo
   6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
    Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
   7. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
    S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
  3. Spracovateľská činnosť: Evidencia návštev
   1. Účel spracúvania osobných údajov:
    Evidencia jednorazového vstupu fyzických osôb do priestorov spoločnosti
   2.  Právny základ spracúvania osobných údajov:
    Oprávnený záujem – evidencia jednorazového vstupu fyzických osôb je potrebná z dôvodu bezpečnosti, ochrany majetku spoločnosti, života a zdravia zamestnancov.
   3. Doba uchovávania osobných údajov:
    Osobné údaje dotknutých osôb budú vymazané v lehote 3 rokov od vypísania celej knihy návštev za kalendárny rok.
   4. Kategórie príjemcov osobných údajov:
    žiadny
   5. Kategórie osobných údajov:
    Meno, priezvisko, titul, číslo občianskeho preukazu, EČV
   6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
    Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
   7. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
    S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
  4. Spracovateľská činnosť: Správa registratúry
   1.  Účel spracúvania osobných údajov:
    Evidencia došlej a odoslanej pošty
   2.  Právny základ spracúvania osobných údajov:
    Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   3. Doba uchovávania osobných údajov:
    Osobné údaje dotknutých osôb budú vymazané v lehote 10 rokov od dátumu prijatia alebo odoslania pošty.
   4. Kategórie príjemcov osobných údajov:
    žiadny
   5. Kategórie osobných údajov:
    Bežné osobné údaje fyzických osôb – odosielateľov a prijímateľov korešpondencie v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa
   6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
    Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
   7. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
    S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
  5. Spracovateľská činnosť: Akcionári spoločnosti UNIPHARMA
   1.  Účel spracúvania osobných údajov:
    vedenie zoznamu akcionárov za účelom zasielania pozvánok na valné zhromaždenie, určenie osôb oprávnených zúčastniť sa valného zhromaždenia a pre prípravu podkladov pre výplatu dividend
   2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
    Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
   3. Doba uchovávania osobných údajov:
    Osobné údaje dotknutej osoby získané v súvislosti s vedením zoznamu akcionárov sa uchovávaj 5 rokov po uzavretí spisu, následne sa dáva zoznam do archívu.
   4. Kategórie príjemcov osobných údajov:
    Iný prevádzkovateľ:
    •  Centrálny depozitár cenných papierov
   5. Kategórie osobných údajov:
    titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, počet akcií, ISIN akcií, číslo účtu – IBAN, výška vyplatených dividend
   6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
    Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
   7. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
    S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
    h. Zdroj spracúvaných osobných údajov:
    Osobné údaje, ktoré neboli získané priamo od dotknutej osoby, resp. jej zástupcu pochádzajú z Centrálneho depozitára cenných papierov
  6. Spracovateľská činnosť: Peňažné a nepeňažné plnenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
   1. Účel spracúvania osobných údajov:
    podávanie oznámení držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, o príjemcoch nepeňažného plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
    podávanie hlásení NCZI o príjemcoch peňažného alebo nepeňažného plnenia v zmysle § 18 ods. 1 písm. r) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch
   2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
    zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch
   3. Doba uchovávania osobných údajov:
    Osobné údaje dotknutej osoby získané v súvislosti s oznámením nežiaducich účinkov humánneho lieku budú vymazané v lehote 10 rokov od zaslania správy Finančnej správe SR a NCZI od získania údajov od dotknutej osoby.
   4. Kategórie príjemcov osobných údajov:
    Iný prevádzkovateľ:
    •  príslušný správca dane
    •  NCZI – Národné centrum zdravotníckych informácií
   5. Kategórie osobných údajov:
    osobné údaje podľa § 43 ods. 17 písm. b) z. č. 595/2003: meno, priezvisko, adresa zdravotníckeho zariadenia, v ktorom fyzická osoba poskytuje ZS alebo vykonáva závislú činnosť zamestnanca, dátum narodenia, daňové identifikačné číslo tejto fyzickej osoby, ak jej bolo pridelené
    osobné údaje podľa zákona č. 362/2011 Z. z.: titul, meno, priezvisko, zamestnávateľ (adresa lekárne), výška peňažného alebo nepeňažného plnenia, funkcia
   6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
    Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
   7. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
    S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
  7. Spracovateľská činnosť: Farmakovigilancia
   1. Účel spracúvania osobných údajov:
    Oznamovanie podozrenia na nežiaduce účinky humánneho lieku
   2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
    § 18 ods. 1 písm. j) zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch
   3. Doba uchovávania osobných údajov:
    Osobné údaje dotknutej osoby získané v súvislosti s oznámením nežiaducich účinkov humánneho lieku budú vymazané v lehote 5 rokov od získania údajov od dotknutej osoby.
   4. Kategórie príjemcov osobných údajov:
    Iný prevádzkovateľ:
    • Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠUKL)
    •  Zmluvní partneri – držitelia registrácie humánneho lieku
   5. Kategórie osobných údajov:
    Údaje o pacientovi – iniciály, dátum narodenia alebo vek, pohlavie a údaje o nežiaducej reakcii na užívaný liek
   6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
    Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
   7. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
    S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
  8. Spracovateľská činnosť: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
   1. Účel spracúvania osobných údajov:
    Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom, poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
   2. Právny základ spracúvania osobných údajov
    zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, č. 577/2004 Z. z. o rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme, zákon č. 362/2011 o liekoch
   3. Doba uchovávania osobných údajov:
    UNIPHARMA spracúva osobné údaje pacientov z dôvodu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Osobné údaje pacienta nachádzajúce sa v zdravotnej dokumentácii alebo v záznamoch Röntgenologického pracoviska budú vymazané 20 rokov po smrti pacienta (všeobecný lekár) alebo po uplynutí 20 rokov od dátumu posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti (špecialista).
   4. Kategórie príjemcov osobných údajov:
    Iný prevádzkovateľ:
    • zdravotná poisťovňa pacienta
    • NCZI – Národné centrum zdravotníckych informácií
    • Úrad na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
    • Osoby uvedené v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.
   5. Kategórie osobných údajov:
    Diagnózy pacientov, titul, meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, dátum a miesto narodenia pacienta, osobné údaje zákonného zástupcu maloletého pacienta za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientov, zdravotná poisťovňa, výkon a jeho typ, nález a odporúčanie podľa diagnózy v dokumentácii – bodovanie zdravotných výkonov za ambulancie na zdravotné poisťovne v prevádzke uniKLINIKA Prievidza a uniCENTRUM Bojnice.
   6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
    Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
   7. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
    S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
  9. Spracovateľská činnosť: Whistleblowing – Oznamovanie protispoločenskej činnosti
   1.  Účel spracúvania osobných údajov:
    zber, prešetrovanie podnetov a prijímanie opatrení podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
    Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
   3. Doba uchovávania osobných údajov:
    Osobné údaje dotknutej osoby – podávateľov podnetu na závažnú protispoločenskú činnosť a fyzických osôb, ktoré sú prešetrované podľa zákona č. 307/2014, budú vymazané v lehote 3 rokov od dňa doručenia podnetu.
   4. Kategórie príjemcov osobných údajov:
    Iný prevádzkovateľ:
    •  orgány činné v trestnom konaní
   5. Kategórie osobných údajov:
    meno, priezvisko, adresa podávateľa podnetu a ďalšie údaje nevyhnutné na prešetrenie podnetu, osobné údaje fyzickej osoby, voči ktorej je podnet zameraný
   6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
    Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
   7. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
    S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
  10. Spracovateľská činnosť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
   1. Účel spracúvania osobných údajov:
    Plnenie povinnosti zamestnávateľa v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vo vzťahu k osobám, ktoré sa s vedomím zamestnávateľa zdržiavajú na našich pracoviskách
   2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
    Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
   3. Doba uchovávania osobných údajov:
    Osobné údaje dotknutých osôb – obchodných partnerov, návštev, kontrolných orgánov a študentov budú vymazané v lehote 5 rokov od uskutočnenia návštevy.
   4. Kategórie príjemcov osobných údajov:
    Iný prevádzkovateľ:
    •  kontrolné orgány – inšpektoráty práce
   5. Kategórie osobných údajov:
    meno, priezvisko, dátum poučenia o BOZP, dôvod návštevy, podpis
   6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
    Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
   7. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
    S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
  11. Spracovateľská činnosť: Časopis Lekárnik
   1. Účel spracúvania osobných údajov:
    tvorba a publikovanie odborno-informačného mesačníka pre lekárnikov časopis „Lekárnik“
   2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
    § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 (bez súhlasu), tlačový zákon č. 167/2008
   3. Doba uchovávania osobných údajov:
    Osobné údaje dotknutých osôb budú vymazané bezodkladne z PC, diktafónu a USB po vytlačení finálneho znenia časopisu. Finálny časopis je trvalo archivovaný.
   4. Kategórie príjemcov osobných údajov:
    verejnosť
   5. Kategórie osobných údajov:
    meno, priezvisko, titul, fotografia dotknutej osoby, obrazový záznam s dotknutou osobu, dátum narodenia, dátum úmrtia, údaje o zamestnávateľovi, a iné osobné údaje pre potreby informovania verejnosti, hlasový záznam
   6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
    Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
   7. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
    S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
  12. Spracovateľská činnosť: Obrazové a zvukové záznamy z akcií UNIPHARMY
   1. Účel spracúvania osobných údajov:
    tvorba fotoalbumov a videozáznamov z akcií UNIPHARMY s cieľom propagácie spoločnosti a zaznamenávanie histórie spoločnosti
   2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
    § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 (bez súhlasu), oprávnený záujem
   3. Doba uchovávania osobných údajov:
    Osobné údaje dotknutých osôb majú trvalú archívnu hodnotu.
   4. Kategórie príjemcov osobných údajov:
    Verejnosť
    Sprostredkovateľ: fotograf, kameraman
   5. Kategórie osobných údajov:
    Fotografia dotknutej osoby, obrazový a hlasový záznam
   6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
    Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
   7. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
    S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
  13. Spracovateľská činnosť: Marketing
   1. Účel spracúvania osobných údajov:
    podpora predaja – zasielanie marketingových ponúk,  newsletter, informácií o produktoch a novinkách, získavanie klientov pre zvyšovanie obchodného obratu a podielu na trhu
   2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
    súhlas
   3. Doba uchovávania osobných údajov:
    Osobné údaje dotknutých osôb budú vymazané po uplynutí 5 rokov od poskytnutia súhlasu.
   4. Kategórie príjemcov osobných údajov:
    žiadny
   5. Kategórie osobných údajov:
    e-mailová adresa klientov
   6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
    Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
   7. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
    S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
  14. Spracovateľská činnosť: Spotrebiteľské súťaže, pre ktoré neexistuje osobitný štatút
   1. Účel spracúvania osobných údajov:
    realizácia spotrebiteľských súťaží (účasť účastníkov v súťaži, vyhodnotenie a spracovanie splnenia podmienok a výsledkov súťaže, identifikovanie výhercu a odovzdanie výhry výhercovi) a po skončení súťaže ich nevyhnutná archivácia pre účely splnenia zákonných povinností vyplývajúcich najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so spotrebiteľskou súťažou, a to po nevyhnutnú dobu.
   2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
    Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie práv a povinností vedúcich k naplneniu verejného prísľubu – súťaže
    Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonných povinností po skončení súťaže
   3. Doba uchovávania osobných údajov:
    Osobné údaje dotknutých osôb budú spracovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na vyhodnotenie súťaže odovzdanie výhry výhercovi a po skončení súťaže budú archivované pre účely splnenia zákonných povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu, najviac 3 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.
   4. Kategórie príjemcov osobných údajov:
    Verejnosť v prípade zverejnenia výhercov súťaže
   5. Kategórie osobných údajov:
    Meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mail
   6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
    Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
   7. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
    S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie

Časť III  Poučenie o právach dotknutej osoby

 1. Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje UNIPHARMA spracúva, máte nasledovné práva:
  1. Právo na prístup k osobným údajom
   Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade, ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
  2. Právo na opravu osobných údajov
   V prípade, ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.
  3. Právo na odvolanie súhlasu
   V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
  4. Právo na vymazanie osobných údajov
   Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
   Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä, ak naša Spoločnosť už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje, ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.
  6. Právo na prenosnosť osobných údajov
   V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej Spoločnosti poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky, prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.
  7. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie
   Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo na základe verejného záujmu, ako aj namietať voči profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch.
   Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.
  8. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
   S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
   Hraničná 12
   820 07 Bratislava
   IČO: 36 064 220
   tel. č.: +421/2/3231 3220 web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/
 2. Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby:
  Jednotlivé práva uvedené v tejto časti si môžete uplatniť telefonicky na linke +421 46 5154 105, poslaním e-mail žiadosti na adresu zodpovednaosoba@unipharma.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa.
  Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

Dňa 25.5.2018